Er zijn diverse vormen van aansprakelijkheidsrisico’s. Deze risico’s zijn sterk afhankelijk van uw activiteiten. We onderscheiden een  aantal hoofdvormen.

AVB of aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven welke dekking biedt voor aansprakelijkheid van ondernemers voor personen- en/of zaakschade van derden en/of van hun ondergeschikten in verband met de bedrijfsuitoefening;

BAV of beroepsaansprakelijkheidsverzekering welke dekking biedt voor aansprakelijkheid jegens opdrachtgevers voor de gevolgen van bij de uitvoering van aangenomen opdrachten gemaakte fouten;

BCA / BTA of bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering welke dekking biedt voor mogelijke aantasting van het privévermogen van bestuurders tengevolge van hun tekortschieten in hun taakuitoefening;

WEGAM of werkgeversaansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen welke dekking biedt voor schadevergoedingsplicht van werkgevers voor door ondergeschikten in verband met hun beroepsuitoefening opgelopen schade door en/of tijdens verkeersdeelname.

CAR (constructie all risks) en montageverzekering die specifiek in combinatie met andere dekkingscomponenten in dekking voorziet voor aansprakelijkheid in verband met (aan/ver)bouwactiviteiten.